Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Jumlah Menepati
Standard

%
Menepati
Standard

Jumlah
Melebihi
Standard

%
Melebihi
Standard

1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)
235 100% - -

Projek aktif sehingga 31 Disember 2019 adalah berjumlah 235 projek.

Ikut jadual  = 16 projek ( 6.81 %) (Projek Sambungan Tahun 2020)
Siap           = 218 projek (92.77 %)
Lewat/sakit = 1 (0.43%) (Projek Mahkamah Syariah SPT)

2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai kajian sosio-ekonomi dalam tempoh yang telah ditetapkan. 4 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
3. Majlis-majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. TBC TBC
-
-
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
4. Permohonan Pinjaman Penuntut diproses dan diberi keputusan dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh tutup permohonan. 561 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
5. Permohonan pendaftaran rumah kos rendah / rumah kos sederhana yang lengkap diproses dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh diterima 7098 100% - -
 Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
6. Maklumbalas aduan dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh aduan diterima  81
100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
7. Tuntutan bayaran bagi dokumen lengkap dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 17,932 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.

8. Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja mulai daripada tarikh arahan diterima.

1368

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
9. Keputusan MMK dilaksanakan tidak lewat daripada tujuh (7) hari setelah minit MMK disahkan.

1368

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.
10. Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal. 2 100%    
Persidangan Dewan Undangan Negeri telah diadakan pada bulan Mei dan November 2019
11. Jawapan terhadap permohonan/ urusan perkhidmatan sumber manusia yang lengkap diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan.

7198

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan.