Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Jumlah Menepati
Standard

%
Menepati
Standard

Jumlah
Melebihi
Standard

%
Melebihi
Standard

1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)
186 100% - -
-
2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai kajian sosio-ekonomi dalam tempoh yang telah ditetapkan. 4 100% - -
-
3. Majlis-majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. TBC TBC
-
-
Tiada majlis rasmi diadakan sepanjang bulan Jun
4. Permohonan Pinjaman Penuntut diproses dan diberi keputusan dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh tutup permohonan. - - - -
Tarikh tutup permohonan Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2020 adalah pada 30 Ogos  2020. Oleh yang demikina, tiasa pencapaian yang dapat dilaporkan pada bulan ini.
5. Permohonan pendaftaran rumah kos rendah / rumah kos sederhana yang lengkap diproses dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh diterima 1428 100% - -
 -
6. Maklumbalas aduan dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh aduan diterima  97 100% - -
-
7. Tuntutan bayaran bagi dokumen lengkap dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 6686 100% - -
-

8. Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja mulai daripada tarikh arahan diterima.

500

100%

-

-

-
9. Keputusan MMK dilaksanakan tidak lewat daripada tujuh (7) hari setelah minit MMK disahkan. 500

100%

-

-

-
10. Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal. 2 100%    
-
11. Jawapan terhadap permohonan/ urusan perkhidmatan sumber manusia yang lengkap diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 2362

100%

-

-

-