Piagam Pelanggan

Pencapaian

Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan

Jumlah Menepati
Standard

%
Menepati
Standard

Jumlah
Melebihi
Standard

%
Melebihi
Standard

1.95% projek fizikal dilaksanakan mengikut jadual (P.01)
212 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai kajian sosio-ekonomi dalam tempoh yang telah ditetapkan. 4 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
3. Majlis-majlis Rasmi Kerajaan Negeri diadakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. 1 100%
-
-
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
4. Permohonan Pinjaman Penuntut diproses dan diberi keputusan dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh tutup permohonan. - - - -
Tarikh tutup permohonan Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2020 adalah pada 30 Ogos  2020. Oleh yang demikian, tiada pencapaian yang dapat dilaporkan pada bulan ini.
5. Permohonan pendaftaran rumah kos rendah / rumah kos sederhana yang lengkap diproses dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh diterima 2296 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
6. Maklumbalas aduan dikemukakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh aduan diterima  83 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
7. Tuntutan bayaran bagi dokumen lengkap dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 9748 100% - -
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan

8. Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja mulai daripada tarikh arahan diterima.

707

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
9. Keputusan MMK dilaksanakan tidak lewat daripada tujuh (7) hari setelah minit MMK disahkan. 684

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
10. Persidangan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh persidangan yang terakhir di dalam sesuatu penggal. 2 100%    
Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan
11. Jawapan terhadap permohonan/ urusan perkhidmatan sumber manusia yang lengkap diproses dan diberikan keputusan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan. 3661

100%

-

-

Justifikasi jika tidak mencapai standard Piagam Pelanggan