Fungsi

::: Bahagian Kerajaan Tempatan

Alamat   :Paras 56, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) 10503 PULAU PINANG.

Telefon   :04-650 5374 / 650 5379

Fax   :04-261 6402

::: Fungsi

 

FUNGSI UNIT DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK (UDPS)

Mengawalselia dan menyelaras urusan pelaksanaan dasar dan polisi di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Menyelaraskan pelaksanaan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri di kedua-dua Pihak Berkuasa Tempatan

Mengawalselia dan memantau pelaksanaan dasar atau program di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan

Menyediakan khidmat urusetia kepada mesyuarat-mesyuarat berkaitan Pihak Berkuasa Tempatan yang dipengerusikan oleh YB Pengerusi Jawatankuasa MMK Kerajaan Tempatan

Menyelaraskan jawapan Dewan Undangan Negeri daripada kedua-dua Pihak Berkuasa Tempatan

Menyelaraskan kertas MMK Pihak Berkuasa Tempatan untuk mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

 

FUNGSI UNIT PENGURUSAN SISA PEPEJAL (UPSP)

Menggubal dasar, program, strategi dan pelan tindakan pengurusan sisa pepejal negeri yang bersepadu dan kos efektif meliputi kutipan, pengangkutan,rawatan perantaraan dan pelupusan.

Menyelaras dasar pengurusan sisa pepejal Pihak Berkuasa Tempatan

Menetapkan standard, spesifikasi dan tata amalan dalam pengurusan sisa pepejal

Pendidikan dan kesedaran kepada orang ramai melalui penganjuran kempen / pertandingan / bengkel / latihan berkaitan dasar seperti zero waste, 3R, seperation at source, waste to energy dan penjana sisa bayar.

Menilai laporan juruperunding dan mengkaji cadangan-cadangan untuk menambahbaikan sistem pengurusan sisa pepejal.

Menilai dan mengesyorkan teknologi yang sesuai kepada Kerajaan Negeri daripada cadangan-cadangan pihak-pihak tertentu dalam hal pengurusan sisa pepejal.

Menubuhkan pangkalan data bagi pengumpulan maklumat untuk dianalisa dengan tujuan mewujudkan dasar dari semasa ke semasa

Berhubung dan mewujudkan rangkaian (networking) dengan badan dan agensi tempatan dan antarabangsa dalam pengurusan sisa pepejal.

 

FUNGSI PENANG SMART DELIVERY UNIT (PSDU)

Menyediakan, mengawalselia dan menyelaras urusan pelaksanaan dasar dan polisi Kerajaan Negeri berkaitan telekomunikasi dan inisiatif Bandar Pintar.

Menyediakan khidmat urusetia kepada mesyuarat-mesyuarat berikut:
- Majlis Pintar Pulau Pinang (Penang Smart Council)
- Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Telekomunikasi
- Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Negeri Pintar
- Mesyuarat-mesyuarat lain mengenai telekomunikasi dan inisiatif negeri Pintar.

Menyediakan Kertas MMK dan memanjangkan keputusan kertas MMK kepada pihak yang berkenaan.

Menyediakan maklumbalas MMK dan melaksanakan keputusan MMK berhubung telekomunikasi dan inisiatif negeri Pintar.

Menyediakan jawapan bagi soalan berkaitan persidangan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dan sebarang aduan awam berkaitan telekomunikasi dan inisiatif Negeri Pintar.

Menghadiri dan mengambil tindakan susulan daripada mesyuarat berikut:
- Mesyuarat Sektor Pembangunan
- Mesyuarat Jawatankuasa Portal Kerajaan Negeri
- Mesyuarat e-Good Governannce (eGG)
- Mesyuarat Jawatankuasa Data Negeri
- Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri
- Mesyuarat Jawatankuasa Camouflage
- Mesyuarat-mesyuarat lain mengenai telekomunikasi dan inisiatif Bandar Pintar.