Fungsi

 ::: UNIT PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI)

Alamat  : Paras 47, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) 10503 PULAU PINANG.

Telefon  : 04-650 5554 / 650 5553

Fax   : 04-2619935

 

 BAHAGIAN PELABURAN

 • Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan CMI yang berpotensi menjana ekonomi negeri seperti:

 i) Projek Pelancongan (sukan, kesihatan, pendidikan, eko-pelancongan)

 ii) Projek Infrastruktur

 iii) Projek Pertanian, Penternakan, Perikanan

 iv) Projek Pengangkutan Awam

 • Merangka strategi untuk menjana pendapatan atau hasil melalui aset Kerajaan Negeri.
 • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Penilaian Harga bagi penyediaan Request For Proposal (RFP) dan melakukan penilaian semakan terperinci ke atas RFP.
 • Mengadakan mesyuarat rundingan dengan pelabur dari masa ke semasa.

 BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 • Melaksanakan proses perolehan dan membuat pemantauan berkala ke atas pelaksanaan projek-projek pembangunan serta menyediakan laporan yang berkaitan.
 • Memantau perbelanjaan dan melaksanakan kajian terhadap projek pembangunan.
 • Memantau projek serta mengadakan lawatan tapak secara berkala.
 • Memantau dan mengurus permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) serta Pemberimilikan tanah kepada CMI dan mendapatkan Hak Milik Sementara dari Pejabat Daerah Dan Tanah (PDT) yang berkaitan.

 BAHAGIAN OPERASI

 • Bertanggungjawab dalam pengurusan pejabat meliputi:

 i)  Keselamatan dan kebersihan pejabat

 ii)  Pengurusan inovasi dan kualiti

 iii) Pengurusan dokumen dan fail serta laporan kad perakam waktu

 • Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan dan perbelanjaan seperti:

  i) Menyediakan anggaran bajet tahunan (pengurusan & pembangunan)

  ii)  Mengurus perolehan bekalan dan perkhidmatan

  iii) Mengawal selia inventori aset-aset CMI

  iv)  Memantau perbelanjaan.

 v)  Mengurus bayaran LPS dan pemberimilikan tanah kepada CMI

 • Mengurus dan memantau kutipan hasil yang melibatkan sewaan atau pajakan aset-aset CMI (tanah & bangunan).
 • Bertanggungjawab dalam hal ehwal perkhidmatan seperti perlantikan pekerja/anggota baru CMI,pelanjutan/penamatan kontrak,cuti, pengisytiharan harta, tartatertib dan pengurusan latihan / kursus.